Aberto o prazo para solicitar o banco de alimentos (Marzo 2017)

Prazo: do 14 ao 22 de marzo, de 8:30 a 14:00 h

No Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dopeso)

Documentación a presentar:

  • CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO COLECTIVO
  • FOTOCOPIA DA DECLARACIÓN DA RENDA OU CERTIFICADO NEGATIVO EMITIDO POR FACENDA
  • XUSTIFICANTES ECONÓMICOS REFERIDOS A TODOS OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR: INEM, CONTRATOS, NÓMINAS, RECIBOS DAS PENSIÓNS.
  • DECLARACIÓN XURADA DA SITUACIÓN ECONÓMICA DA FAMILIA (NO CASO DE NON PODER PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DO PUNTO ANTERIOR)
  • MOVEMENTOS DAS CONTAS BANCARIAS DOS ÚLTIMOS 6 MESES
  • ÚLTIMO RECIBO DE ALUGUEIRO OU HIPOTECA, SE É O CASO
  • FOTOCOPIA DA SENTENCIA DE SEPARACIÓN / DIVORCIO, CONVENIO REGULADOR, DEMANDA DE IMPAGO DE PENSIÓNS, SE É O CASO.

Impreso de solicitude: DESCARGAR