Urbanismo

DESCARGAR

Autorización para a acometida, abastecemento de auga e saneamento

DESCARGAR
DESCARGAR

Comunicación previa de cambio na actividade

DESCARGAR
DESCARGAR

Comunicación previa de obra

DESCARGAR
DESCARGAR

Licenza de primeira ocupación de edificios

DESCARGAR
DESCARGAR

Reposición legalidade urbanística

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitud de licenza de actividade

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de licenza de edificación

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de licenza de segregación e parcelación

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de información urbanística

DESCARGAR
DESCARGAR

Certificado urbanístico

DESCARGAR
DESCARGAR

Comunicación previa de inicio ou modificación da actividade

DESCARGAR
DESCARGAR

Comunicacion previa de obra de adecuación de local para actividade

DESCARGAR
DESCARGAR

Prórroga de licenza de obras

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de comprobación previa ao inicio da actividade

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de licenza de demolición

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de licenza de movementos de terra e muros de contención

DESCARGAR
DESCARGAR

Solicitude de licenza de talla en procesos urbanísticos

DESCARGAR
DESCARGAR

Transmisión de titularidade de licenza para acometida de auga e rede de rede de sumidoiros

DESCARGAR