Descripción:

ANUNCIO

  • No Boletín Oficial da Provincia de data 17/04/2017 publícanse as bases de referencia. O prazo de presentación de instancias é o seguinte: 18 a 24 de abril de 2017, ámbolos inclusive.

“BASES PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL, POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, DE SEIS AUXILIARES DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ E CONVOCATORIA PARA A SÚA PROVISIÓN.