Dependencia

Funcións:

  • Información e asesoramento sobre a ley da Promoción da Autonomía Persoal e Atención a persoas en situación de dependencia (BOE nº 299 do 15/12/2006)
  • Solicitudes de Valoración do Grao e Nivel de Dependencia.
  • Visitas a domicilio para a realización do Informe Social necesario no proceso de tramitación.
  • Proposta de Plan de Coidados para a Promoción da Autonomía Persoal e Atención a Dependencia (P.I.A.)
  • Seguimento.
  • Solicitude de tódolos servizos e prestacións que ofrece a Lei: Servizo de Axuda no Fogar, Centro de Día, Centro Residencial, Teleasistencia, Geolocalizador, Prestacións económicas vinculadas a servizos, prestación económica para coidados no contorno por coiador familiar.
  • Programa de respiro para coidadores de persoas en situacións de dependencia.