Familia

Axuda económica de pagamento único destinada a aquelas persoas que teñan ao seu cargo fillos menores de 18 anos.
Prestación económica mensual por cada fillo menor de 3 anos.