Inclusión Social

Medidas destinadas a garantir recursos básicos para as persoas desfavorecidas.

Repartición de alimentos procedentes de excedentes de produción da Unión Europea dirixidos a familias en situación económica precaria.
As axudas para Inserción Social – Emerxencias Sociais constitúen unha prestación económica ou en especie de carácter urxente, finalista e extraordinario destinada a paliar situacións de carencias transitorias, imprevistas ou excepcionais, así como para previr ou agravamento destas. Son prestacións non periódicas. Axuda de pagamento destinada a paliar necesidades específicas de carácter básico e urxente.
Prestación social de carácter periódico destinada a garantir recursos básicos de subsistencia solicitados á Xunta de Galicia.