Migración

Asesoramento, apoio en materia de estranxeiría e asilo (información, trámites, asesoramento xurídico, formación, homologación de títulos, axudas, etc.). Información sobre programas de retorno voluntario e información sobre emigración.
Orientación e acompañamento ó reagrupamento familiar.
Información básica sobre As Pontes e o seu funcionamento, trámites e recursos básicos, lexislación sobre estranxeiría, linguas, costumes e normas de convivencia.