Terceira Idade

Programas encamiñados ás familias con persoas maiores ao seu cargo, anciáns que viven sós, acollemento ou teleasistencia domiciliaria, entre outros.

Consiste no desfrute duns días de estanza e tratamento termal nun centro dotado dos recursos materiais e persoais necesarios para a atención das persoas maiores con minusvalidez física ou psíquica e que necesiten de axuda para as actividades da súa vida diaria.
Prestación económica individual de carácter periódico que garante uns ingresos mínimos a aquelas persoas que non poidan acceder a outro tipo de pensións.
Axuda de carácter non periódico destinado a aquelas persoas que padezan algún tipo de minusvalidez.
Vacacións de descanso en balnearios.
Vacacións de descanso en zonas turísticas, balnearios…
Servizo de atención telefónica ininterrompida.
Este servizo permite ao usuario, ante calquera situación de emerxencia, con tan só apertar un botón, comunicarse cunha central. Alí será atendido por persoal especializado e darán resposta á situación de crise.
Dirixido a persoas maiores e persoas con minusvalidez.
Destinado a persoas maiores de idade ou menores acompañados dos seus pais ou titores.
    O programa pretende contribuír a ampliar a esperanza de vida activa e saudable dos maiores, mantendo a autonomía e a independencia, e promovendo a súa participación e presenza na sociedade. Algunas das actividades son:

  • Risoterapia
  • Relaxación
  • Memoria